Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Oxu! / 15119 dəfə baxılıb ]
“Vallahi, Allah mənə zövcə olaraq ondan daha xeyirlisini vermədi. İnsanlar məni inkar etdikdə o, mənə inandı, insanlar məni yalanladığında o məni təsdiqlədi, insanlar məni məhrum buraxdığında o malı ilə mənə yardım etdi. Allah digər xanımlarımdan deyil, yalnız ondan mənə uşaqlar nəsib etdi.”
[ Təfsir / 10845 dəfə baxılıb ]
Tövhidi anlamaq üçün İxlas surəsinin ehtiva etdiyi mesajı anlamaq lazımdır. Tövhid şirkdən təmizlənmədən anlaşılmaz. “La” deyilmədən "illallah" demək doğru deyil. Ona görə kəlməy-i tövhidin ilk kəlməsi “la”dir. Yəni başqa bir ilahi inkar etmək, Allahı tək və eşsiz görmək. Onu Əhəd, Saməd olaraq tanımaq və Ona heç bir şəkildə şərik qoşmamaq. İmanımızı ixlasla bütünləşdirək ki, ixlaslı iman edə bilək.
[ Oxu! / 15119 dəfə baxılıb ]
“Vallahi, Allah mənə zövcə olaraq ondan daha xeyirlisini vermədi. İnsanlar məni inkar etdikdə o, mənə inandı, insanlar məni yalanladığında o məni təsdiqlədi, insanlar məni məhrum buraxdığında o malı ilə mənə yardım etdi. Allah digər xanımlarımdan deyil, yalnız ondan mənə uşaqlar nəsib etdi.”
[ Təfsir / 10845 dəfə baxılıb ]
Tövhidi anlamaq üçün İxlas surəsinin ehtiva etdiyi mesajı anlamaq lazımdır. Tövhid şirkdən təmizlənmədən anlaşılmaz. “La” deyilmədən "illallah" demək doğru deyil. Ona görə kəlməy-i tövhidin ilk kəlməsi “la”dir. Yəni başqa bir ilahi inkar etmək, Allahı tək və eşsiz görmək. Onu Əhəd, Saməd olaraq tanımaq və Ona heç bir şəkildə şərik qoşmamaq. İmanımızı ixlasla bütünləşdirək ki, ixlaslı iman edə bilək.
[ Peyğəmbərlər / 6634 dəfə baxılıb ]
Sevgi ağıl işi deyil, qəlb işidir. Hər sevgi belədir; çünki sevginin əsas qaynağı ağıl deyil, qəlbdir. Modern dünyanın müsəlmanları olaraq bizlər təəsüflər olsun ki, bəzən bunu unuduruq. Hər şeyi qəlbimiz ilə sevərkən iş Allaha və Rəsuluna gəlincə ən böyük "ağıl sahibi" oluruq, bu məsələni ağlımıza həvalə etmək istəyirik. Unutmamalıyıq ki, insan ağlı ilə anlayar, tanıyar; lakin ürəyi ilə sevər.
[ Aktual / 15904 dəfə baxılıb ]
Başlanğıcın həm də son nöqtə olduğunu heç düşündünüzmü? Dünya dönüb başladığı yerə gəlib çatanda təvafı bitir... Sən də Dünyaya gələrkən həyatı təvaf etməyə gəldin. Dönüb hara gəldiyinə baxmaq istəyirsən, gördüyün sadəcə uzun bir yol olar. Amma unutma hara gedirsən get, nə qədər gedirsən get, sonun başlanğıca dönməkdir... Sən dönmək üçün yola çıxdığını unutmayan bir... müsafir olduğunu ağlından çıxartma. Geri dönüşün irəliyə getməklə mümkündür. Bunu da unutma... Doğuluş ölümə startdır. Finala çatmaq qələbə deyil. Qələbə, Cənnətə varmaqdır. Yolunuz açıq olsun!
[ Təfsir / 7513 dəfə baxılıb ]
Surə insanın səadətini və fəlakətini öz əlləri ilə hazırladığını bəyan edir. Allah əsrə and içərək bizə ilahi bir həqiqəti bildirir: “Şübhəsiz ki, insanoğlu ziyandadır” və bu xəbərdarlıqdan sonra ziyandan xilas olanların kimlər olduğunu da xatırladır. Ziyandan xilas olmağın dörd şərti var: İman etmək, saleh əməl işləmək; haqqı və səbri tövsiyə etmək. Başqa sözlə desək: inanmaq, yaşamaq, paylaşmaq, dirənmək. İlki Allahın, ikincisi həyatın, üçüncüsü insaniyyətin, dördüncüsü həqiqətin haqqıdır. İlk ikisi fərdi, son ikisi ictimai məsuliyyətlə əlaqəlidir. Birincisi əqidəvi, qalanları əməlidir. İnsanoğlunun xilası bu dörd keyfiyyətə bağlıdır. Əks halda insan ziyandadır.
[ Müqəddəs quran / 5224 dəfə baxılıb ]
Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlillər və doğru yol göstərən ayələr vəhy olunduqdan sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar! Bu (Quran) insanlar üçün bir bəyan, çəkinənlər üçün də bir hidayət və öyüddür. Bu Quran, Allahdan nazil olub, başqası tərəfindən yalan olaraq uydurulmayıb. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və Kitabı müfəssəl olaraq açıqlayandır. Bunda heç bir şübhə yoxdur və aləmlərin Rəbbindəndir.
[ Aktual / 8587 dəfə baxılıb ]
İnsan Rəbbinin Allah olduğunu, kitabının Quran olduğunu, dininin İslam olduğunu, Peyğəmbərinin Muhəmməd olduğunu öldükdən sonra "öyrənirsə" bu ona nə qədər faydalı olacaq ki? Əhliyyəti olmayıb maşını ilə divara çarpılıb ölən birinin üstündə bir polis əməkdaşının "Yol təhlükəsizliyi qaydaları"nı oxuduğunu düşünək: "Qırmızı işıqda duracaqsan, yaşıl işıqda hərəkət edəcəksən, dönərkən sağ və ya sol işqları yandıracaqsan. Sürəti artırmayacaqsan, diqqətli davranacaqsan..." Bunun qəza edən və qəzada ölən birinə nə qədər faydası var?!
[ Aktual / 10178 dəfə baxılıb ]
Namaz üçün Azan oxumağa başlayınca Şeytan dəhşətlə qaçmağa başlayar. Və bu qaçışını Azan səsini eşitməyənə qədər davam etdirər. Azan bitincə geri dönər. Namaz üçün iqamə oxununca eyni şəkildə oradan uzaqlaşıb gedər. İqamə bitincə yenə geri dönər. Müsəlmanın namazını ifsad üçün gələr və onun yadına bir şeylər salmağa çalışar: "bunu, bunu xatırla!" Müsəlmanı o qədər çaşdırar ki, o da neçə rükət namaz qıldığını bilməz"
Allahdan başqasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənzəyər...

Böyük ölçüdə bax ...  

Görəsən, bir gecəlik qalacağı otelin neçə ulduzlu olduğuyla maraqlanan insan, əbədi qalacağı axirətilə maraqlanırmı?

Böyük ölçüdə bax ...  

Kainatda nə varsa suda yaşadı öncə,
Üstümüzdən su keçər doğulunca, ölüncə ...

Böyük ölçüdə bax ...  

"... Gəmilərin dənizdə Allahın lütfü ilə üzdüyünü görmürsənmi?"

Böyük ölçüdə bax ...  

Allahın varlığına inanmaq üçün mütləq ölünün dirilməsi lazımdır? Yoxsa...

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  XƏDİCƏ ANAMIZ

  İXLAS SURƏSİ

  RƏSULULLAHI NECƏ SEVMƏLİYİK?

  DOĞUM gününə “ÖLÜM” təbriki

  ƏSR SURƏSİ

  QURANI TANIYAQ [2]

  DİNİMİZDƏ TOY VƏ YAS MƏRASİMİ

  AZAN [3]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  QURANI TANIYAQ [1]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  KAFİRUN SURƏSİ

  BƏTN... ÖLÜM... DOĞULUŞ...

  XOCALI QƏTLİYAMI və UHUD DÖYÜŞÜ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [2]

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  ÖVLADLARINIZA AD QOYARKƏN DÜŞÜNÜN!

  YUXU DA ÖLÜM KİMİDİR

  HƏQİQİ MÜSƏLMAN NECƏ OLMALI?

  HİCRİ TƏQVİMİ

  DİLİNİZİ GÜNAHLARDAN QORUYUN

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  ELMI ARAŞDIRMA VƏ FƏTVALAR ÜZRƏ DAİMİ HEYƏTİN BƏYƏNATI

  LAL VƏ KOR DÜNYA!!!

  ŞÜBHƏSİZ Kİ, MƏSCİDLƏR ALLAHINDIR...

  YOXSA ONLAR GÖRMÜRLƏR?

  MƏSCİDÜL-HƏRAMDA İMAMLAR TƏYİN EDİLDİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:26
GÜNƏŞ08:01
ZÖHR [ 4 rükət ]12:50
ƏSR [ 4 rükət ]15:20
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:39
İŞA [ 4 rükət ]19:10
GECƏYARI00:02
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka