Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Aktual / 11798 dəfə baxılıb ]
Namaz üçün Azan oxumağa başlayınca Şeytan dəhşətlə qaçmağa başlayar. Və bu qaçışını Azan səsini eşitməyənə qədər davam etdirər. Azan bitincə geri dönər. Namaz üçün iqamə oxununca eyni şəkildə oradan uzaqlaşıb gedər. İqamə bitincə yenə geri dönər. Müsəlmanın namazını ifsad üçün gələr və onun yadına bir şeylər salmağa çalışar: "bunu, bunu xatırla!" Müsəlmanı o qədər çaşdırar ki, o da neçə rükət namaz qıldığını bilməz"
[ Islam tarixi / 6965 dəfə baxılıb ]
Tarixi qaynaqlardakı rəvayətlərə görə Xabbabın müşrik sahibəsi Ummu Ənmar öz dəmirçixanasında Xabbab (r.anhı) İslamdan döndərmək üçün ocaqda qızdırdığı dəmirlə onun başını və digər bədən üzvlərini dağlayarmış. Müşriklər kölə olan himayədarsız Xabbab İbn Əratin çılpak vücudunu tikanlar içində sürüyərmişlər. Bəzən də müşrik düşmənləri Məkkənin günorta istisində ona dəmirdən zireh geyindirər, onu qızmar günəşin altında saxlayardılar.
[ Aktual / 11798 dəfə baxılıb ]
Namaz üçün Azan oxumağa başlayınca Şeytan dəhşətlə qaçmağa başlayar. Və bu qaçışını Azan səsini eşitməyənə qədər davam etdirər. Azan bitincə geri dönər. Namaz üçün iqamə oxununca eyni şəkildə oradan uzaqlaşıb gedər. İqamə bitincə yenə geri dönər. Müsəlmanın namazını ifsad üçün gələr və onun yadına bir şeylər salmağa çalışar: "bunu, bunu xatırla!" Müsəlmanı o qədər çaşdırar ki, o da neçə rükət namaz qıldığını bilməz"
[ Islam tarixi / 6965 dəfə baxılıb ]
Tarixi qaynaqlardakı rəvayətlərə görə Xabbabın müşrik sahibəsi Ummu Ənmar öz dəmirçixanasında Xabbab (r.anhı) İslamdan döndərmək üçün ocaqda qızdırdığı dəmirlə onun başını və digər bədən üzvlərini dağlayarmış. Müşriklər kölə olan himayədarsız Xabbab İbn Əratin çılpak vücudunu tikanlar içində sürüyərmişlər. Bəzən də müşrik düşmənləri Məkkənin günorta istisində ona dəmirdən zireh geyindirər, onu qızmar günəşin altında saxlayardılar.
[ Aktual / 10827 dəfə baxılıb ]
İnsanla əlaqəli olan, insanı maraqlandıran, insanla maraqlanan hər hərəkətin, hər ideologiyanın, hər sosial fəaliyyətin bir "çağrı"sı var. İdeologiyanın təbliği üçün yazılmış hər kitab, bəlkə də hər cümlə bizi bir şeylərə dəvət edir; ya müsbət, ya da mənfi dəyişiliklərə, çevrilişlərə bizləri dəvət edən ən böyük amil məhz bu çağrıdır. Hər çağrı bir əmələ dəvət olduğu kimi Azan da bir əmələ, bir qulluğa, bir funksiyanı icra etməyə dəvətdir.
[ Təfsir / 9782 dəfə baxılıb ]
Rəbbinin fil ordusuna nələr etdiyini gördünmü? Onların hiyləsini boşa çıxartmadımı? Onların üzərinə qatar-qatar uçuşan varlıqlar göndərdi. Onların üzərinə palçığa bənzər daşlar atırdılar. Beləliklə Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.
[ Aktual / 11265 dəfə baxılıb ]
İstər İslam kimi haqq din olsun, istər batil bir din, fərq etməz bütün dinlərdə "ibadətə dəvət" üsulu var: ya dumanla, ya atəşlə, ya dəflə, ya insan səsi və ya hərəkəti ilə, ya zənglə... Müsəlmanlarda bu dəvət "Azan"ladır. Azan, İslamın Quran və Sünnətlə sabit olan ən vacib atributlarından biridir.
[ Islam tarixi / 7416 dəfə baxılıb ]
Hz. Əbu Bəkir İslamın zülm mexanizmasını parçaladığını söyləyir və davam edir: “Bizə Quran, yəni Allahın qanunları gəldikdən sonra, heç kim fağır, zəif elan edilərək əzilməyəcək! Bəşəri nizamlara görə qurulmuş olan üstün sinif, üstün irq, üstün ailə, üstün məqam ifadələri yoxdur. Güclü zəifi əzməyəcək; zəngin fağırı istismar etməyəcək, kapitalizmin faizlə dönən çarxları insanları özündən asılı etməyəcək. İnsanın insanı istismar edən qanuna son qoyulub! Və mən, İslam Dövlətinin Rəhbəri, yəni Xəlifəsi olaraq daima zəifin, əzilmişin, fağırın yanında olacağam; onların başqalarının üzərində olan haqlarını alıncaya qədər güclünün və zənginin yaxasını buraxmayacağam.
[ Müqəddəs quran / 6863 dəfə baxılıb ]
İçində heç bir şübhə olmayan bu Kitab aləmlərin Rəbbi tərəfindən endirilmişdir. Özlərinə elm verilənlər Rəbbindən sənə endirilənin haqqın özü olduğunu və üstün, güclü, tərif edilməyə layiq olanın (Allah) yoluna yönəltdiyini görürlər. Kitabın endirilməsi, üstün və güclü olan hökm və hikmət sahibi olan Allahdandır. Quran diri olanları xəbərdar edib qorxutmaq və küfrə düşənlərin üzərində sözün haqq olması üçün endirilmişdir.
[ Islam tarixi / 14256 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Nuh, Qurani Kərimdə və Həzrəti Məhəmmədin hədislərində digər peyğəmbərlərlə müqayisədə daha çox məlumat verilən və "ülül-azm" olaraq adlandırılan 5 böyük peyğəmbərdən biridir. Qurani Kərimdə, 28 surədə haqqında məlumat verilmiş və 43 yerdə adı zikr edilmişdir.

  SON ƏLAVƏLƏR  

  AZAN [3]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  QURANI TANIYAQ [1]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  KAFİRUN SURƏSİ

  BƏTN... ÖLÜM... DOĞULUŞ...

  XOCALI QƏTLİYAMI və UHUD DÖYÜŞÜ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [2]

  CÜMƏ NAMAZI

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  YARADILIŞ QİSSƏSİ

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-3

  EŞQ

  KİTAB VƏ HİKMƏT [1]

  ADƏM OLMAQ

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  NAMAZIN İSLAMDA YERİ

  FİTRƏ ZƏKATINI PULLA VERMƏK OLAR?

  QIZIL İSTİFADƏ ETMƏNİN HÖKMÜ

  RAMAZAN AYINDA TUTLAN ORUCUN FƏZİLƏTİ VƏ ƏRKANLARI

  NAMAZ BAŞQA BİR HƏYATDIR

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  XOŞBƏXTLİYİN SİRRİ

  "SEVGİLİLƏR GÜNÜ"

  TÜRKİYƏNİN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ HİCABA QOYULAN QADAĞA LƏĞV EDİLİB

  “BÜTÜN ŞİƏLƏR DƏ DEYİR Kİ, BÜTÜN SÜNNİLƏR HAMISI VƏHHABİDİR”

  ÖDƏMƏLƏRİNİZİ ETMİSİNİZMİ?

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:25
GÜNƏŞ08:00
ZÖHR [ 4 rükət ]12:51
ƏSR [ 4 rükət ]15:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:42
İŞA [ 4 rükət ]19:13
GECƏYARI00:03
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka