Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ALLAHIN GÖZƏL ADLARI
ƏL-MUAXXİR
Ya Muaxxir! Zaman Sənindir, istədiyin işi əvvəl edərsən, dilədiyini ertələrsən. İzzət Sənindir, istədiyini yanına alarsan, istədiyini uzaq edərsən. İradə Sənindir, istədiklərimi indi də verərsən, sonraya da buraxarsan. Hökm Sənindir, dilərsən məni başqalarından üstün tutarsan, dilərsən başqalarını məndən üstün tutarsan. Həyat Sənindir, istərsən əcəlimi tez verərsən, istərsən bir az gecikdirərsən. Təqdir Sənindir, istərsən cəzamı həmin an verərsən, istərsən bir az gecikdirərsənki tövbə edim. Məni başqasına üstün tut, amma başqasını məndən üstün tutma! Məni məndən al, amma məni Səndən uzaq etmə! Rəhmətini öncələ, qəzəbini isə ertələ! Əcəlimi gecikdir, mənə peşman olmağa izin ver!

 
ƏL-ƏVVƏL
Ya Əvvəl! Sənin varlığın əvvəldən əvvəl, Sənindir qavraya bilmədiyim əzəl. Sən öncələrdən də öncəsən, Sənindir zaman, Sən öncəsizsən, hər şeyin əsli Sənin qatındadır, hər işin başı Sənin yanındadır. Yoxkən mənə sahib çıxan Sənsən, məndən öncə məni anan Sənsən. Öncələri yox idim, Sən var etdin. Sonraları unudulacam, Sən an məni!
 
ƏL-AXİR
Ya Axir! Sənsən sonraların sonrası, nəhayətin yoxdur Sənin. Hər şeyin sonu Sənin yanındadır. Hər işin sonu Sənin lütfünlədir. Səninlə son tapar həsrətlərim və Səndə bitər bütün gözlədiklərim. Səninlə gözəlləşər sonum, Səndə gerçəkləşər ümidlərim. Səninlə sonsuzlaşır an, Sənin müjdənlə genişlənir zaman. Səninlə gələr sabahlar, Səninlə var olar sonralar. Sənin lütfünlə var oldum, bu gün var, sabah yoxam. Sonumu sonsuzluq et, aqibətimi xeyir et! Qəbrimi gülizar et! Əcəl gəldiyində müjdəmi söylə!
 
ƏZ-ZAHİR
Ya Zahir! Hər şeyin üzündə qüdrət və rəhməti ilə görünən Sənsən. Hər şey özünü göstərdiyindən çox Səni göstərir. Sən zahir olmasan işıq kor qalar. Səni görür kimi yaşamaqla gözəlləşdir halımı! Səndən başqası şahid olmağa dəyməz, zühuruna şahid olanlardan et məni! Səni anladan kəlimələr heç bitməz, ayətlərinə və möcizələrinə şahid yaz məni! Gözlərim Səni görməyə yetmir, qəlbimdə görünür et Özünü!
 
ƏL-BATİN
Ya Batin! Sən hər kəsə gizlisən və gizli qalırsan, heç bir şey Sənə gizli qalmaz. Dərin quyular, uzaq qurtuluşlar, ucsuz bucaqsız üfüqlər, işığın yetişə bilmədiyi dərinliklər Sənə əyandır. Qəlbimin sızıntıları, ruhumun arzuları, ağlımın sirrləri Sənə aşkardır. Sən, heç bir təsəvvürün çata bilmədiyi bir gizlilikdəsən. Ağlımı hikmətinin incəliklərinə aşkar et! Sirrlərini axtarmaqda olan qəlbimdəki həyəcanı ən ləzzətli anlarım et! Sən iradə və hikmətinlə hər şeyin iç üzündə saxlısan. Sən hər şeyin içinə və əslinə hökm edərsən, qəlbimi ən gözəl hallarla hallandır! Varlıq Sənin izzət və əzəmətinə pərdədir, sirrlərini aç və pərdələri endir!
 
ƏL-VALİ
Ya Vali! Nəfsimlə məni sınayan Sənsən, ömrümü əksildən və artıran da Sənsən, ömrüm Sənin dilədiyindir. Malımı azaldan da çoxaldan da Sənsən, əlimdəkilər Sənin verdiyindir. Sən diləmədikcə mən diləyəməm. Dilədiyim Sənsən və dilədiyim Sənin dilədiyindir. Sənki kainata zərrə-zərrə hökm edirsən, qəlbimi dinində sabit et! Sənki hər an hər ehtiyaca kifayətsən, yoxsulluğuma mədəd et və qatında şəfaətçi et!
 
ƏL-MUTƏAL
Ya Mutəal! Sən bütün ucalıqlardan ucasan, ucaların ucası Sənsən. Sənsən ülvilərin ülvisi. Sənsən pərdələrin gizlətdiyi. Sənsən görünənlərin göstərdiyi. Sənsən kainat kitabının hecələdiyi. İgidlərin sahibi Sənsən, hər dilin uca tutduğu Sənsən, üfüqlərin sahibi Sənsən. Sən mutəalsan, hər şeydən ali, hər qüsürdan uzaq və hər nöqtədən paksan. Sonsuz qüsurlar içində bir fəqirəm və hər qüsurum Sənin kəmalını anlamam üçündür. Sən mutəalsan, hər şeyin üzərində, hər şeydən üstün, hər şeydən öndə və hər əksiklikdən münəzzəhsən. Sonsuz fəqirlik içindəyəm və fəqirliyim Sənin rəhmətini dadmam üçündür. Sən mutəalsan, mənsə sonsuz acizlik içindəyəm və acizliyim Sənin qüdrətinə dayanmam üçündür. İlah Sənsən, Rəbb Sənsən, Mutəal Sənsən! Qulluğumu, rizanı qazanmaq üçün vəsilə et!
 
ƏL-BARR
Ya Barr! Yox idim, heç yoxluğumdan xəbərim də yox idi. Yaxşılıq edib məni var etdin. Heç anılmırdım və anılmağa dəyərim də yox idi, yaxşılıq edib insan etdin məni. Bilmirdim və bilmədiyimi də bilmirdim, yaxşılıq etdin Səni tanıyanlardan etdin məni. İnanmırdım və Səndən heç xəbərim də yox idi, yaxşılıq edib Sənə inananlardan etdin məni. Kimsəsizdim, özümə dost axtarırdım, yaxşılıq edib Özünə dost etdin məni. Yetim idim, sahibimi axtarırdım, yaxşılıq edib rəhmətinə aldın məni. Xətalarım var, peşmanlıq duyuram, yaxşılıq edib qapına çağırdın məni. Günahım çoxdur, Səndən utanıram, yaxşılıq etdin əfvinə aldın məni. Səndən yaxşılıq istəməyə nə ehtiyac var, mənim yaxşılıq istəməyimi istəmən özü Sənin yaxşılığındandır. Sən istəməyə də ehtiyac yoxdur, vermək istəməsəydin mənim Səndən diləməmi də istəməzdin. Mən susuram ya Rəbbi, Sən söylə yaxşılıqlarını.
 
ƏT-TƏVVAB
Ya Təvvab! Budur qapına gəldim, edə bilmədiyim bütün tövbələr üçün Sənə tövbə edirəm. Dərğahına gəlmişəm, üzr istəyə bilmədiyim bütün üzrlər üçün Səndən üzr istəyirəm. Sənə dönürəm, çünki gedəcək başqa qapı tanımıram. Məni necə qəbul etməzsən qapına, axı Sənin belə dediyini bilirəm: ((Allah qəbul edəcəyini vəd etdiyi tövbə o kimsələrin tövbəsidir ki, cahilliklə günah işlədər sonra da tez tövbə edərlər. Bunları söyləməklə cahillik etdimsə, tövbə ya Rəbbi! Tezcə Sənə tövbə edirəm, Sən tövbə edənləri sevirsən, bilirəm.
 
ƏL-MUNTƏQİM
Ya Muntəqim! Sən üsyana və inkara çox şiddətli qarşılıq verirsən, intiqamın haqdır Sənin. Sən məzlumların ahını eşidən və əzilənlərin halını görənsən, Cəhənnəmin haqdır Sənin. Sən dilədəyini rəhm edər, dilədiyinə əzab verərsən, ədalətin haqdır Sənin. Nəfsimi üsyandan uzaq tut, nəfsimin əlinə buraxma məni! Qəlbimi üsyandan uzaq tut, ən gözəl hala yönəlt qəlbimi. Zalimdən və zülmdən uzaq tut, ədalitinə razı et məni! Ədalitini ver, qəzəbindən uzaq tut, lütf et mənə!
 
ƏL-AFUVV
Ya Afuvv! Sən əfv edənsən, Sən əfv etməyi sevirsən, Sən sevərək əfv edərsən. Sənin mərhəmətli baxışın bütün günahları silib süpürər. Sənin əfvinin kölgəsində bütün günah dəftərləri yanıb kül olar. Sən əfv etməyi o qədər çox sevirsən ki, günahımı istəsən əfv edəcəyini bilsəm də yenə əfv edərsən məni. Sən elə nəzakətlə əfv edərsən ki, öz yaddaşımdan da silərsən işlətdiyim günahı, məhcub etməzsən məni. Xətalarım var etiraf edirəm, qüsurlarım çoxdur qəbul edirəm, üsyanlar etmişəm bilirəm, çox unutdum utanıram. Unutduğumu da unutmuşammış, indi xatırlayıram, əfvini umuram.
 
ƏR-RAUF
- Ya Rauf! Yoxluğumda belə məni sorub var edənsən. Sən bütün mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisisən. Cəmalınla iltifat et mənə, rəfətinlə müamələ et mənə!
 
MALİKƏL-MULK
Ya Malikəl Mulk! Mülk Sənindir və Mülkündə dilədiyini edərsən. Sənindir mülk, dilədiyini mülkünə daxil edərsən. Bədənim Sənin mülkündəndir, hücrə-hücrə tək sahibim Sənsən! Qəlbim Sənin əlindədir, üsyanda da, itaətdə də tək sahibim Sənsən! Sözüm Sənin verdiklərindəndir, susduğumda da, danışdığımda da tək sahibim Sənsən! Ruhum Sənin əmrindədir, həyatımda da, ölümümdə də tək sahibim Sənsən. Yoxluğumda da, varlığımda da tək Sahibim Sənsən. Mülkünün xaricində bir yer yoxdurki çıxa biləm, başqa qapı yoxdurki döyüm, yanına al məni!
 
ZUL-CƏLALI VƏL-İKRAM
Ya Zul-Cəlali vəl-İkram! Sən kərəmini cəlalınla göstərirsən. Lütfün elə çoxdur ki, bir damla suya min həyat bəxş edərsən. Görünmürsən, amma zühurunun şiddətindən gözlərdən gizlənirsən, cəmalını kərəminlə göstərirsən. Sən ən sevgili qulunu (s.a.s) bizlərə elçi etmisən, ən sevgili qulunu ən sevimli et mənə! Qaranlıqlarımı dağıt, nur et məni!
 
MUQSİT
Ya Muqsit! Haqq Sənin yanındadır, haqlıların haqqı Sənin qatındadır. Hər möhtaca payını verən Sənin ədalətindir, payıma düşənə razı et məni, Öz fəzilətindən bol ver mənə!
 
CAAMİ
Ya Caami! Sən İbrahimin (ə.s) quşlarını dağ başlarından geri toplayansan, az olan savablarımı da topla hesab günü gəldiyində! Bütün yaxşılıqlar Sənin qatındadır, yetərsiz olan yaxşılıqlarımı topla hesab günü gəldiyində! Yoxluğu varlığın alnına şəbnəm edən Sənsən. Kərəm et, məni və qardaşlarımı yaxşıların məclisində bir yerə topla!
 
ĞANİY
Ya Ğaniy! Elə zənginsən ki, nə lütfünü qazanmaq nə də ehsanına layiq olmaq gərəkdir. Əlim istədiklərimə yetişmir, qəlbimin arzuları da bitmir. Kainat xəyallarıma dar gəlir, amma dilimə sadəcə dua dəyir. İstəsəm ancaq Səndən istərəm.
 
MÜĞNİİ
Ya Muğnii! Bütün zənginliklər Sənin ikramındır. Yalnız əlimizdə olanlar deyil, əlimiz də Sənin ikramındır. Sadəcə sahib olduqlarımız deyil, varlığımız da Sənin ikramındır. Hər zənginin zənginliyi Səndəndir, başqalarına əl açdırma məni! Yalnız Sənə qarşı fəqir olanlardan et məni və yoxsulluq qorxusundan azad et nəfsimi! Nəyim varsa Sənin verdiyini bilənlərdən et məni! Kainata dilənçi etmə qəlbimi, nazlı bir qonağın olaraq qəbul et iki dünyada da məni!
 
MAANİ
Ya Maani! Sən mane olsan, heç kim maneçilikləri aradan qaldıra bilməz! Sən əngəlləri qaldırsan heç bir şey əngəl yarada bilməz! Mən mənə gərək olanı bilməm. Hikmətli Sənsən, Sənə gəlməmə əngəl olan şeylərdən məhrum et məni!
 
BARR
Ya Barr! Zərər də, fayda da Sənin izninlə olur. Zərərə izn verməndə də bir hikmət vardır. Sən haqqımda zərər istəməzsən. Yaxşılıq Səndəndir, pislik isə özümdəndir. Yaxşılığa macalım yoxdur, Sən yaxşılaşdır məni! Zərər kimi görünsə də, Sənin təqdir etdiyin həmişə faydalıdır. Özümə fayda verə bilmirəm, zərərdən qurtar məni!
 
NAAFİ
Ya Naafi! Yoxkən var edişin mənə elə bir faydadır ki, sanki kömürü almaza çevirmisən. Vicdanıma saxladığın sirr elə bir cövhərdir ki, Adəmin (ə.s) peşmanlığını açıq edən dua kimi. Qəlbimə qoyduğun məhəbbət elə dəyərlidir ki, İbrahimə (ə.s) atəşi sərin edən sirr kimi. Mənə bəxş etdiyin həyat elə bir kövsərdir ki, İsanın (ə.s) ölüləri diriltdiyi toxunuşu kimi. Dərimə verdiyin afiyət elə bir məlhəmdir ki, Eyyubun (ə.s) yaralarını sağaldan dərman kimi. Gözlərimə dəyən nəzərin elə bir işıqdır ki, Yunusu 3 qaranlıqdan çıxaran nur kimi. Üzümə təbəssümü qoyan yaradışın elə gözəldir ki, Yusufun (ə.s) üzünə qoyduğun gözəllik kimi. Mənə vəd etdiyin Cənnət elə bir müjdədir ki, Muhəmmədin (s.a.s) canlar oxşayan təbəssümü kimi. Hər bir xeyir Sənin əlindəndir, qatındakı xeyrə çatdır məni! Hər bir mənfəət Sənin miqdarınladır, mərhəmtinlə mənfəət ver mənə! Hər bir fayda Sənin izninlə gələr, lütfünlə faydalandır məni! Sənsiz məndən mənə çarə yoxdur, Sənin yaxşılığına ehtiyacım var. Sənsiz kimsədən kimsəyə fayda yoxdur, mənə qəlbi təmiz olan lazımdır.
 
NUR
Ya Nur! Sən varlıq aləminin nurusan. Gözə baxış verən sirr Səndəndir, könüllərə nəşə verən sevinc Səndəndir, hər parlayan işıq da Səndəndir. Səninlə nurlanır qəlbim, Səninlə aydınlanır ağlım, nurunu yağdır mənə!
 
HAADİ
Ya Haadi! Sənsən qəlblərimizə haqq yolunu göstərən. Sənsən vicdanımıza haqqı bəlli edən, hidayətini yar et mənə, Sənə olan yolu yol et mənə, lütfünü bol et mənə!
 
ALLAH
Allah kəlməsinin lüğəti kökünə aid olan bütün kəlmələrin ortaq mənası var: Sevgi. Məhz buna görə də varlığın yeganə yaradıcısı yaratdığını sevgi ilə yaratmışdır. Sevgi yaradılışın sirri, var oluşun səbəbidir. O sevdiyi üçün var etmiş, biz isə var olanı sevmişik. O sevincə varlıq var olmuş, biz isə yalnız var olduqdan sonra sevə bilmişik.
 
ƏSMA-İ HUSNA
İnsanı varlığına şahid tutan Allaha həmd olsun! Bir insanı ona xas olan xüsusiyyətlərini, özəlliklərini bildikcə, tanıdıqca onu sevməyə başlayırıq. Bəs görmədiyimiz, bilmədiyimiz, tanımadığımız, anlamadığımız bir Allahı necə sevəcəyik? Nə qədər qulluq və ibadət edə bilərik? Doğru bir Allah təsəvvürünə sahib olmadan, doğru bir qulluq, iman və təslimiyyət ola bilməz. Allah doğru bilinmədən, tanınmadan dünya və axirət həyatlarının məna və məqsədlərini heç cür anlaya bilmərik.
 
RƏBBİNİ MƏNİMSƏ
İlk nazil olan 20 surədə Allah ismi 27 dəfə keçir, Rəbb ismi 46 dəfə. Bu da Məkkəli inkarçıların Allahın uluhiyyətini deyil, rububiyyətini qəbul etmədiklərinin dəlilidir. Onlar Allahı göydə İlah olduğunu qəbul edirdilər, amma yerdə Rəbb olmağını və həyatlarına hər an müdaxilə etdiyini rədd edirdilər. Quran da onların bu düşüncələrini rədd etdi: “Göydə də ilah olan yerdə də ilah olan yalnızca Odur”
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:01
GÜNƏŞ06:44
ZÖHR [ 4 rükət ]13:39
ƏSR [ 4 rükət ]17:28
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:33
İŞA [ 4 rükət ]22:10
GECƏYARI00:47
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka